Thu. Jul 18th, 2024

เด็กทอยส์ dektoys.com

รวมของเล่นเด็กมากมาย

ของเล่นรถถัง

รถถังของเล่น รถถังของเล่น รถถังของเล่น หลังจากที่แกะกล่องของเล่นรถถังไปแล้ว ตอนนี้ก็ทำการประกอบรถถังเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งหมด 16 คันด้วยกัน ทั้งรถถังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และรถถังสมัยใหม่ โดยในคลิปจะเป็น 2 กล่องด้วยกัน (รวม 16 คัน กล่องละ 8 คัน) ตอนนี้กำลังรอของกล่องที่...

โมเดลรถถัง โมเดลรถถัง รถถังของเล่น แกะกล่องของเล่น โมเดลรถถังประกอบ 1 กล่องใหญ่ มี 8 คัน ในคลิปมี 2 กล่อง รวมทั้งหมด 16 คัน รถถังต้องประกอบนะครับ ชิ้นส่วนไม่เยอะ ทำสีมาให้พร้อม สามารถนำมาเล่น...